Burial Register Portuguese-Israelite Community 1639-1648

Comessado em Pesah do Anno de 5399 em Amsterdam


Introduction, text and index:Lydia Hagoort
With the cooperation of:W.Chr. Pieterse


The transcription of the Burial Register of the Portuguese-Israelite congregation Talmud Torah in Amsterdam is the first book published either physically or digitally by the City Archives of Amsterdam. It appeared printed and bound in a limited edition, but one is nevertheless able to download the burial register free of charge (PDF 11 Mb).


The three Portuguese-Jewish congregations in Amsterdam, Bet Israel (House of Israel), Bet Jacob (House of Jacob) and Neve Salom (Residence of Peace) became united in 1639 into one congregation: Talmud Torah (Study of Law). The parnassim (managers) of the new congregation chose David Salom as administrator of the cemetery, the Beth Haim at Ouderkerk near the Amstel river.
David Salom, member of Bet Israel, used the register containing the list of moneys offered, which had now become superfluous, as burial register for the new congregation. The administrators who came after him continued this until 1648.
The solemn words appearing at the beginning of the burial register prove that the task of administrator was regarded to be especially honorable: para honra e servieo del Dio Bendito, in honor and in the service of the blessed God.
From 1614 to 1630 the Burial Register was kept up to date by the Bet Jacob congregation. This oldest register has been revised by Mrs. W.Chr. Pieterse Ph.D. and published as the Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob (Assen 1970). After this there exists a hiatus of nine years: the registers of this period have been lost.
The register of Talmud Torah of the period 1639-1648 has survived and its contents are now unlocked. After this there exists another hiatus in the continuityof the burial registers up to the year 1680. Because of this scarcity of data is this register a valuable source for genealogists and historians. The register, kept in Portuguese, has 165 pages in changing and sometimes difficult/awkward handwriting.

* See also: The inventory of the Portuguese-Israelite community Talmud TorahBegrafenisregister Portugees-Israelietische Gemeente 1639-1648

Comessado em Pesah do Anno de 5399 em Amsterdam


Introductie, tekst en index:Lydia Hagoort
in samenwerking met:W.Chr. Pieterse


De transcriptie van het Begrafenisregister van de Portugees-Israelietische gemeente Talmud Torah te Amsterdam is het eerste boek dat door het Stadsarchief Amsterdam zowel fysiek als digitaal wordt uitgegeven. Het is in gedrukte en gebonden vorm in beperkte oplage verschenen, maar u kunt hier ook het begrafenisregister gratis downloaden (PDF 11 Mb).De drie Portugees-Joodse gemeenten in Amsterdam, Bet Israel (Huis van Israel), Bet Jacob (Huis van Jacob) en Neve Salom (Verblijf van de vrede) verenigden zich in 1639 tot één gemeente: Talmud Torah (Studie der Wet). De parnassim (bestuurders) van de nieuwe gemeente kozen David Salom als administrateur van de begraafplaats, het Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel.

David Salom, lid van Bet Israel, gebruikte het nu overbodig geworden register met de opgave van offergelden als begraafregister voor de nieuwe gemeente. De administrateurs na hem zetten dit voort, tot aan 1648. Uit de plechtige woorden aan het begin van het begrafenisregister blijkt dat het administrateurschap als een bijzonder eervolle taak werd beschouwd: para honra e serviço del Dio Bendito, ter ere en dienste van de gezegende God.
Van 1614 tot 1630 hield de gemeente Bet Jacob een begraafregister bij. Dit oudste register is bewerkt door mevr. dr. W.Chr. Pieterse, en uitgegeven als het Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob (Assen 1970). Vervolgens is in de archieven een leemte van negen jaar: de registers uit deze periode zijn verloren gegaan.
Uit de periode 1639 tot 1648 is het register van Talmud Torah bewaard gebleven, dat nu ontsloten is. Daarna is er weer een lacune op het gebied van begraafregisters tot aan het jaar 1680. Door deze schaarsheid aan gegevens is dit register een waardevolle bron voor genealogen en historici. Het register, in het Portugees bijgehouden, telt 165 pagina’s in een wisselend en soms lastig handschrift.

* Zie ook de inventaris van de Portugees-Isralietische gemeente Talmud Torah